Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Xử lý biến nội sinh

Estimated reading: 7 minutes 14 views
Các tính chất của ước lượng Theo thì một ước lượng có thể được đánh giá qua bốn tính chất phổ biến như sau: Phần nội dung bên dưới lần lượt làm rõ các tính chất này. Đầu tiên cũng là quan trọng nhất là tính không chệch của một ước lượng. Tính không chệch (Unbiasedness) $\hat \mu$ được gọi là ước lượng không chệch của $\mu$ khi và chỉ khi $E(\hat \mu) = \mu$. Khi $\hat \mu = \bar X$ thì $E(\bar X) = \sum_{i=1}^n{E(X_i)/n} = \mu$ và $\bar X$ là không chệch cho $\mu$. Ở đây, không cần giả định về phân phối, miễn là các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ

Xử lý biến nội sinh

Hoặc sao chép link

NỘI DUNG
Back to top button