Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Kiểm tra nhân quả

Estimated reading: 21 minutes

Summary: Mối quan hệ nhân quả Xác định mối quan hệ nhân quả và phản hồi giữa các biến là một trong những chủ đề chính được áp dụng trong các phân tích chuỗi thời gian. Granger (1969) đã đưa ra một định nghĩa cho phép kiểm định thống kê giả thuyết rằng một biến không liên quan về mặt thời gian với một biến số khác (gọi là phi nhân quả Granger). Bên cạnh các mô hình chuỗi thời gian, giả thuyết này cũng rất quan trọng trong phân tích dữ liệu bảng khi kiểm tra mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Mặc dù các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Mối quan hệ nhân quả Xác định mối quan hệ nhân quả và phản hồi giữa các biến là một trong những chủ đề chính được áp dụng trong các phân tích chuỗi thời gian. Granger (1969) đã đưa ra một định nghĩa cho phép kiểm định thống kê giả thuyết rằng một biến không liên quan về mặt thời gian với một biến số khác (gọi là phi nhân quả Granger). Bên cạnh các mô hình chuỗi thời gian, giả thuyết này cũng rất quan trọng trong phân tích dữ liệu bảng khi kiểm tra mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Mặc dù các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button