Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

PURT – Thế hệ 1

Estimated reading: 14 minutes 30 views

Phương trình PURT Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng gọi tắt là kiểm định nghiệm đơn vị bảng, PURT (Panel Unit Root Tests) được sử dụng để khắc phục các nhược nhiểm của kiểm định nghiệm đơn vị cho chuỗi thời gian như tính thiên chệch và hiệu năng thấp (Hurlin 2007). Tuy nhiên, kiểm định nghiệm đơn vị bảng cũng có nhiều điểm tương đồng với kiểm định nghiệm đơn vị trong dữ liệu thời gian. Xét một biến chuỗi được quan sát ở N quốc gia trong T thời đoạn và một mô hình với các ảnh hưởng cố định và không có …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button