Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Đồng tích hợp là gì?

Estimated reading: 9 minutes

Summary: Đồng tích hợp Đồng tích hợp là gì? Khái niệm đồng tích hợp (cointegration) ngày càng được nghiên cứu rộng rãi kể từ lần đầu được giới thiệu trong Engle and Granger (1987). Trong thời gian gần đây, đồng tích hợp đã được nghiên cứu trong các ứng dụng dữ liệu bảng. Dữ liệu bảng có hiệu năng cao hơn trong các kiểm định đồng tích hợp và độ chính xác tốt hơn để ước tính các hệ số độ dốc khi chúng đồng nhất giữa các đơn vị bảng. Tuy nhiên, dữ liệu bảng cũng đặt ra những thách thức vì những bản chất cốt lõi của …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Đồng tích hợp Đồng tích hợp là gì? Khái niệm đồng tích hợp (cointegration) ngày càng được nghiên cứu rộng rãi kể từ lần đầu được giới thiệu trong Engle and Granger (1987). Trong thời gian gần đây, đồng tích hợp đã được nghiên cứu trong các ứng dụng dữ liệu bảng. Dữ liệu bảng có hiệu năng cao hơn trong các kiểm định đồng tích hợp và độ chính xác tốt hơn để ước tính các hệ số độ dốc khi chúng đồng nhất giữa các đơn vị bảng. Tuy nhiên, dữ liệu bảng cũng đặt ra những thách thức vì những bản chất cốt lõi của …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button