Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Mô hình ngưỡng PSTR

Estimated reading: 16 minutes 24 views

Mô hình PSTR Xét một mô hình hồi quy chuyển tiếp nhẵn, PSTR có dạng tổng quát như sau: $${y_{it}} = {\mu _i} + {\lambda _t} + \beta _0^/{x_{it}} + \sum\limits_{j = 1}^r {\beta _1^/{x_{it}}{g_j}(q_{it}^j,{\gamma _j},{c_j})} + \alpha _0^/{z_{it}} + {u_{it}}$$ Trong đó: $${g_j}(q_{it}^j,{\gamma _j},{c_j}) = {\left( {1 + \exp ( – {\gamma _j} \prod \limits_{k = 1}^m (q_{it}^j – {c_{jk}}))} \right)^{ – 1}}$$ Trong đó, $m$ là số ngưỡng ${c_{j1}} \le {c_{j2}} \le … \le {c_{jm}}$ giữa hai giai đoạn trong hàm chuyển tiếp ${g_j}$. Trong giai đoạn cao (extreme regimes) liên quan trong mỗi hàm chuyển tiếp, các vector tham số vị trí nhận giá trị …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button