Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Mô hình ngưỡng PSTR

Estimated reading: 16 minutes

Summary: Mô hình PSTR Xét một mô hình hồi quy chuyển tiếp nhẵn, PSTR có dạng tổng quát như sau: $${y_{it}} = {\mu _i} + {\lambda _t} + \beta _0^/{x_{it}} + \sum\limits_{j = 1}^r {\beta _1^/{x_{it}}{g_j}(q_{it}^j,{\gamma _j},{c_j})} + \alpha _0^/{z_{it}} + {u_{it}}$$ Trong đó: $${g_j}(q_{it}^j,{\gamma _j},{c_j}) = {\left( {1 + \exp ( – {\gamma _j} \prod \limits_{k = 1}^m (q_{it}^j – {c_{jk}}))} \right)^{ – 1}}$$ Trong đó, $m$ là số ngưỡng ${c_{j1}} \le {c_{j2}} \le … \le {c_{jm}}$ giữa hai giai đoạn trong hàm chuyển tiếp ${g_j}$. Trong giai đoạn cao (extreme regimes) liên quan trong mỗi hàm chuyển tiếp, các vector tham số vị trí nhận giá trị …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Mô hình PSTR Xét một mô hình hồi quy chuyển tiếp nhẵn, PSTR có dạng tổng quát như sau: $${y_{it}} = {\mu _i} + {\lambda _t} + \beta _0^/{x_{it}} + \sum\limits_{j = 1}^r {\beta _1^/{x_{it}}{g_j}(q_{it}^j,{\gamma _j},{c_j})} + \alpha _0^/{z_{it}} + {u_{it}}$$ Trong đó: $${g_j}(q_{it}^j,{\gamma _j},{c_j}) = {\left( {1 + \exp ( – {\gamma _j} \prod \limits_{k = 1}^m (q_{it}^j – {c_{jk}}))} \right)^{ – 1}}$$ Trong đó, $m$ là số ngưỡng ${c_{j1}} \le {c_{j2}} \le … \le {c_{jm}}$ giữa hai giai đoạn trong hàm chuyển tiếp ${g_j}$. Trong giai đoạn cao (extreme regimes) liên quan trong mỗi hàm chuyển tiếp, các vector tham số vị trí nhận giá trị …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button