Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Ước lượng MG/PMG/DFE

Estimated reading: 24 minutes

Summary: Khi tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa chuỗi biến phụ thuộc và các chuỗi biến chính sách thì có thể sử dụng các mô hình bảng động cho phép phân tách các tác động ngắn hạn và dài hạn của các chuỗi biến chính sách. Các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng truyền thống như OLS, FE/RE hoặc nhóm phương pháp GMM hoặc là không đảm bảo độ tin cậy của ước lượng (OLS, FE/RE) khi mô hình tồn tại các vấn đề HAC của phần dư, hoặc là không phù hợp để phân tách các tác động trong ngắn hạn và dài hạn …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Khi tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa chuỗi biến phụ thuộc và các chuỗi biến chính sách thì có thể sử dụng các mô hình bảng động cho phép phân tách các tác động ngắn hạn và dài hạn của các chuỗi biến chính sách. Các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng truyền thống như OLS, FE/RE hoặc nhóm phương pháp GMM hoặc là không đảm bảo độ tin cậy của ước lượng (OLS, FE/RE) khi mô hình tồn tại các vấn đề HAC của phần dư, hoặc là không phù hợp để phân tách các tác động trong ngắn hạn và dài hạn …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button