Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Thực hành với lệnh spregress

Estimated reading: 30 minutes 47 views

Chúng ta sẽ phân tích tình trạng thất nghiệp trong các quận của Texas. Chúng ta sẽ sử dụng file texas_ue.dta. Dữ liệu chứa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tốt nghiệp đại học cho các quận Texas, nhưng chúng không bao gồm thông tin vị trí của các quận. Dữ liệu có thể được sử dụng để xác định các mô hình với phần hồi quy, nhưng chúng không chứa thông tin cần thiết để xác định các mô hình hồi quy không gian để phân tích tác động lan tỏa. Chúng ta sẽ thực hiện các bước sau: Để đơn giản trong việc minh họa …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button