Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Ví dụ

Estimated reading: 4 minutes 28 views

Mức lương của người lao động Mục tiêu của chúng ta là sử dụng dữ liệu mẫu về độ tuổi lao động để ước lượng đúng (không chệch) tác động của trình độ giáo dục lên mức lương của người lao động. Chúng ta tin rằng có các yếu tố quan trọng nhất tác động đến mức lương là trình độ giáo dục, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng bẩm sinh. Kinh nghiệm làm việc là một biến có thể quan sát được. Biến kỹ năng bẩm sinh là một biến không quan sát được. Chúng ta không thể quan sát các kỹ năng bẩm sinh …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button