Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Mối quan hệ dài hạn

Estimated reading: 8 minutes

Summary: Khi có bằng chứng về mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi thì chúng ta tính toán hệ số dài hạn giữa các chuỗi. Tùy vào mối quan hệ đồng tích hợp và đặc tính của dữ liệu mà chúng ta sẽ lựa chọn những ước lượng phù hợp sau: Việc sử dụng ước lượng nào trong các ước lượng MG (Mean Group), PMG (Pooled Mean Group) và DFE (Dynamic Fixed Effect) là tùy thuộc vào tính đồng nhất giữa các đối tượng bảng trên các hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn. Theo đó, Trong trường hợp, mô hình tồn tại các ảnh …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Khi có bằng chứng về mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi thì chúng ta tính toán hệ số dài hạn giữa các chuỗi. Tùy vào mối quan hệ đồng tích hợp và đặc tính của dữ liệu mà chúng ta sẽ lựa chọn những ước lượng phù hợp sau: Việc sử dụng ước lượng nào trong các ước lượng MG (Mean Group), PMG (Pooled Mean Group) và DFE (Dynamic Fixed Effect) là tùy thuộc vào tính đồng nhất giữa các đối tượng bảng trên các hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn. Theo đó, Trong trường hợp, mô hình tồn tại các ảnh …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button