Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Ước lượng CCE

Estimated reading: 47 minutes

Summary: Vấn đề phụ thuộc chéo Sau khi xác định tồn tại vấn đề phụ thuộc chéo (CSD), có hai nhóm phương pháp thường được sử dụng để kiểm soát vấn đề này. Do tính đơn giản, cách tiếp cận bổ sung CSA của Pesaran (2006) trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu (Ditzen, 2021). Nội dung chương này sẽ trình bày chi tiết các phương pháp ước lượng dựa trên cách tiếp cận bổ sung CSA này. Phương pháp trung bình chéo Giả sử xét một mô hình động ARDL(1,1) với các hệ số độ đốc không đồng nhất (heterogeneous slopes) có …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Vấn đề phụ thuộc chéo Sau khi xác định tồn tại vấn đề phụ thuộc chéo (CSD), có hai nhóm phương pháp thường được sử dụng để kiểm soát vấn đề này. Do tính đơn giản, cách tiếp cận bổ sung CSA của Pesaran (2006) trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu (Ditzen, 2021). Nội dung chương này sẽ trình bày chi tiết các phương pháp ước lượng dựa trên cách tiếp cận bổ sung CSA này. Phương pháp trung bình chéo Giả sử xét một mô hình động ARDL(1,1) với các hệ số độ đốc không đồng nhất (heterogeneous slopes) có …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button