Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Jannah Child

Thực hành với lệnh spxtregess

Estimated reading: 14 minutes

Summary: Câu lệnh spxtregress được sử dụng để ước lượng các mô hình SAR trên dữ liệu bảng. Lệnh spxtregress được sử dụng để ước lượng các mô hình fixed-effects (fe) và random effects (re). Lệnh spxtregress, với các tùy chọn fe và re tương đương với xtreg, fe và re nhưng sử dụng cho dữ liệu bảng không gian. Để sử dụng spxtregress, bạn phải có dữ liệu bảng cân bằng và được thiết lập dữ liệu bằng lệnh xtset. Lệnh spxtregress Với spxtregress, fe và re, bạn chỉ có thể ước lượng mô hình với một độ trễ không gian của biến phụ thuộc và chỉ một …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Câu lệnh spxtregress được sử dụng để ước lượng các mô hình SAR trên dữ liệu bảng. Lệnh spxtregress được sử dụng để ước lượng các mô hình fixed-effects (fe) và random effects (re). Lệnh spxtregress, với các tùy chọn fe và re tương đương với xtreg, fe và re nhưng sử dụng cho dữ liệu bảng không gian. Để sử dụng spxtregress, bạn phải có dữ liệu bảng cân bằng và được thiết lập dữ liệu bằng lệnh xtset. Lệnh spxtregress Với spxtregress, fe và re, bạn chỉ có thể ước lượng mô hình với một độ trễ không gian của biến phụ thuộc và chỉ một …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ
NỘI DUNG
Back to top button