Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Xác định đặc tính chuỗi

Estimated reading: 4 minutes 22 views
Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: $$Y_{it} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + v_{it}$$ Trong đó: Thông thường, quy trình ước lượng một mô hình dữ liệu bảng thông thường được thực hiện qua các bước như sau: Kiểm tra sơ bộ dữ liệu Đánh giá dữ liệu là bước đầu tiên và cần thiết để tìm hiểu đặc tính của các chuỗi. Một số kiểm định sơ bộ thường được sử dụng trong dữ liệu bảng thường được sử dụng như kiểm định về các hiệu ứng cố định, sự phụ thuộc chéo giữa các đơn vị chéo ở các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Chia sẻ

Xác định đặc tính chuỗi

Hoặc sao chép link

NỘI DUNG
Back to top button